Sunday, November 30, 2014

Oct 5


well... this will be my lamest email yet
im going home
and i cried a lot. 
i love filipinos. SO MUCH
But i get to see my family so that's a perk :D
oh man do they need missionaries here
im going to be a missionary forever. 
the only optional direction to go is forward with faith not back
ehhh...
that's it
wait.
some of you can google translate this 
Ammok ti simbaan ni Jesucrist ket agpaypayso. ken adda tayo ti sibibiag a propeta ni Thomas S Monson. Ammok nga no agbalinto tayo natungpalen nalpas adda parabur nga umayto kadatayo. ayayatentayo ti ama nga nailangitan
ok im nose bleeding my self 
talaga totoo lahat sa ebanghelyo. sobrang malalim lahat ng doktrina galing sa tagapagligtas pero sobrang simple lang din. ummm ano pa. Nakita ni Joseph Smith lahat na sinabi niyang nakita. BUHAY si Jesucristo at siya ay ang annak ng Diyos and diyos din siya.  yung lang. mahal na mahal ko kayo pero mas mahigit ang pagmamahal ng Diyos para sa inyo :) hindi kaya nyo maunawaan. peace! hahah talna! at kapayapaan!

Sister Hansen

No comments:

Post a Comment